بەر له گه‌یشتنی نامـه‌که‌ی گه‌یشته لام ، بـه‌رامه‌که‌ی شـینه بـه دەشت و شاخه‌وه شـکۆفـه‌یـه بـه بـاخـه‌وه ته‌یــره له گه‌رمـیـیانه‌وه به رەوتێکی نـیـانـه‌وه مـێـخـه‌که وا به سێوەوه شیـعـرێکی وا به لێوەوه سه‌فه‌ر ته‌واو بوو هاتـه‌وه به باوەشێ سـه‌وقـاته‌وه نه ئـه‌فسـوونـه نه جـادووه خەڵکی هه‌رێمی مێژووه پیرۆزه وەک “میهر” وەها به‌سۆز و گه‌رم و پڕ به‌ها گـڕێکی […]