در این قسمت فرکانس های شبکه های استانی کرد زبان ایران نمایش داده شده است : ماهوارە عرب سات (بدر) شبکه استانی کردستان (سنندج)                             ١٢٣٢٢/V/٢٧۵٠٠ شبکه استانی زاگرس (کرمانشاه)                         […]