سەید عەلی کوری سەید نیزامەدینی کوری سەید جامی بە گوێره ی شه جره نامه ی بنه ماڵه کی خودی سەید ده چنه سه ر سەیدعه لی هه مه دانی برای شاعێری ناسراو (بابا تاهیری هەمەدانی) و له سه رێکی تریشه وه ده چنه سه ر دینداری به ناو بانگ”باباشه هابه دین”هه ر بۆیە تاپێش تۆمارکردن […]