عمر فاروقی محقق و نویسنده در یادداشتی که در خبرگزاری کردپرس منتشر شده به بررسی فرجام کار «حاج زمان خان بهادرالسلطنه بانه یی» پرداخته است. مرحوم حاجی زمان خان از طایفه اختیارالدین و مختاری و از خاندانهای اصیل منطقه بانه بوده که چون مرحوم کریم خان مختارالسلطنه در تهران و نیز دربار پادشاهی قاجار نفوذ […]