به نام خدا حامدمحمد جوشنی متولد۱۳۵۳سقزکاردانی ادبیات فارسی معلم، شاغل در مدارس غیردولتی آغاز فعالیت های فرهنگی هنری از مقطع ابتدای در عرصه ی سرود وتاتردانش آموزی تا سال های اخیر به عنوان بازیگر ، مربی و داور جشنواره های دانش آموزی. آغاز فعالیت هنری در عرصه ی فیلم و تلویزیون ۱۳۸۲درشبکه استانی کردستان . […]