روحمی  بکه به حالم ئه ی شوخی کورده واری   *کز  بلبلان  برآمد  فریاد  بی  قراری جه رگم  برا به تیرت ئه و کاره که ی ره وایه؟   *مرهم به دست ومارا مجروح می گذاری گه رتوله کوری عاشق دابی ده بن هه مووگه ش  *  چون  بر  شکوفه بارد  باران  نو بهاری عه ترت   له باغه […]