لە دەوری پیری مەیخـــــانە ســــەدایی موتربان ڕۆیی لە تاریکی شەوی هیجران چرای دەفعی خەمان ڕۆیی لە نـاو بەزمی حــەریفاندا لە زومڕەی بەزمی رنـدانـدا لە نــــــاڵینی غەریبانـــدا ، دەوای دەردی دڵان بــابێ لە بــەر ناڵەی حەزینی من ، لەبەر شین و گرینی من لە بــــەر دەردی برینی من ، نەسیبی هاوزوبان بابێ غـــوڵامی ســــەروی باڵاتم،ئەسـیری زوڵفــی […]