ئاوێزانی ژینە ژانم بە ،ئاوێزان ئاوێزانی چراخانی خەمم! تۆ بە خەمی یاقووتینی منەوە جوانی و منیش بە ڕشتەی مرواریی گوناهە سپیەکانی تۆویە ئەدرەوشێمەوە. ئاوێزانم بە وەختی سوروسات بە سەر چوو. وەختی باوێشکدانی مێژوو، وەختی نووسینی ڕاستیی، وەختی گمەی پەیامبەران،گوزەشتن،گوزەشت! با فریای دوا وێردی گۆڵە گەنم و دوا پەیامی بەردوو،دوا نزای فریشتە تاوانبارەکان بکەوین. فریای ئاهوناڵەی […]