وەکوو ئاوی بنی گۆمێ، که جێ مابێ له ڕووبارێ وەکوو بەردی سەری شاخێ، که دانرابێ له دیوارێ وەکوو کاتێ گەڵای زەردێ، دەسی بەربێ له سەر دارێ دڵم تەنگه له تەنیایی؛ نه هاوڕازێ، نه خەم‌خوارێ! من ئەو بەردەی گرفتارم، که دیلی چینی دیوارم من ئەو ئاوەی بنی گۆمم، که جێ ماوم له ڕووبارم گەڵای زەردم، مەلی […]