زانا سعیدزاده – شعر مال ئاوا پاییز لە دوا کوڵترین رۆژی ساڵ ،لە ئامێزی بەفر و سەرمادارێک دوا گەڵای خۆی وەران خۆر بە لێفەی هەورخۆی دا پیچاو شەو هات!پاییز تابلۆی سووری دارستان وشمشاڵەکەی شەماڵ و شەوگاری درێژی دا بە کۆڵیاو ڕێگای سەفەری گرتە بەر!ماڵ ئاوا پاییز !ئێرا کوردستانە ، دوا پێگەی زستان ،لێرا سبحەینێ بەهارە! […]