توجه بفرمایید که در صورت خرید ناموفق و عدم دانلود فایل ها و کسر وجه می توانید از طریق زیر تراکنش خود را پیگیری نمایید :

 

ایمیل : shop@kardo-art.ir

تلفن : 09220795096