په ندی پیشینیان

۱)ئه گه ر حوشتر بالی هه بوایه

   له سه ر بانان ده نیشته وه.

۲)ئه گه ر پیاو که وته بیرئ

  چ گه زیک و چ نیو گه ز.

۳)ئه گه ر قازمه ی له به ردی دا جاری یه که م قازمه کویره  و جاری دووهه م خاونی.

۴)ئه گه ر قسه کردن زیوبئ 

  ئه وانه کردنی زیره.

۵)ئه گه ر مردن نه بوایه

  بنیام بنیامی ئه خوارد.

 ۶)ئاوی ئه خوا و دانی ناخوا.

۷)ئاوی داگه به جێگه ماڵیا.

۸)ئاوێزان له گورێزان خاستره.

۹)ئاوی پایزان بیده به ئازیزان.

۱۰)ئاوی تاڵ وسوێرمان پێکه وه خواردوه ته وه.

۱۱)ئاوی لێژێ ، گۆشتی کێژێ.

۱۲)ئاوی سارد ده چێشتی کوڵیو مه که .

۱۳)ئاو له بناوانی یه وه شلوێ یه.

۱۴)ئاور نه گه یشته جێگا،دوو که ڵی لێ هه ڵستا .

۱۵)ئاوالان بۆ خوت ده بینیه وه.

۱۶)ئاو رۆچکان ده کاته وه.

۱۷)ئاوری له له سه ر پشتی بکه وه،له حاستی خۆی نابزوێ .

۱۸)ئاور ته ر ووشک ناناسێ .

۱۹)ئاوس بوون به دزی،زان به ئاشکرا.

۲۰)ئاوسێ له ئاوسێ ئه گرێ سه راسێ .

۲۱)ئاودان بێ چه مچه ماڵ ،گه له  له که ژو شوان له ماڵ .

۲۲)ئاهووی نه گیریاک ئه وخشێ .

۲۳)ئاهووی مانیاک ئه گرێ.

ئاه وهه ناسه ها به شۆنته وه.

۲۴)ئاه وهه ناسه ی نه تگرێ .

۲۵)ئاهی دایکی هه تیم بتگرێ .

۲۶)ئاهی بزنه مسکینێ ،کێوان له بنه ره ت دێنێ.

۲۷)ئای چه ند سه یره ،قولانجه یش ته یره.

28)ئاخ چی بکه م بۆبه ڵمه برنجه که ی شاره زوور.

29)ئاخرپیری مه عره که گیری.

30) ئاخر عومری ئه وڵ ماڵ داری .

31) ئاخرمن کراسێ له تۆ زیاترم دریگه.

32) ئاخرنۆکه ری ،کولووچه ی شه کری.

33)ئاخری سه رخوه ت ئه نی به کۆسێکه وه کۆسپێکه وه .

34)ئاخورخوه ی گوم ناکا.

35)ئاخوری به رزه .

36)ئاداری به سه ر پاداری نه ماوه.

37)ئادار مه شکه له دار،لێره ش نه ، لهزه نگار .

39)ئادار نه بێ خه تا کار،خه له دێنێ چنگ وبار.

40)ئادارناچێ بێ دۆ،نیسان ناچێ بێ جۆ.

41)ئاده می ته سیری بێ باڵه.

42)ئادمیزادله دین دهبێ، به ڵام له خوێن نابێ.

43)ئارد ده ته قێنێ، قنگ ئه له قێنێ.

44)ئاردی بێژراوه وسۆسی رژاوه.

45) ئاردی ورد له ماڵ خاوه نی ده ردێ .

46) ئاردی جه واڵمان خواردووه،ئاوی هه مبانه ی ماوه.

47)ئاغاببێ به پرد به سه ریا مه رۆ.

48)ئاشێ ده نگی دێ و ئاردی دیار نیه.

49)ئاشی ئاولێ براو.

50)ئاش هه ر ئه وه نده یه ئاشه وان بیقه پێنێ.

51)ئاسیاوئاوکه فتیک.

52)ئاسمان و ریسمان.

53)ئارد بیخ درک جه مه و ناوێته و.

54)ئاردی رویگه و سۆسی ماگه.

55)ئاردی بده ئارد بێژێ، بانیوه ی برێژێ.

56)ئاو ئاگر ئامانیان نیه.

57)ئاو مه که ملیا،خوه ی ئه روێ.

58)ئاگری ئێواره له هی به یانی به پیت تره.

59) ئامۆزاو پوورزا  قسه ی ژنانه، دڵسۆزی باش ئه مرۆجزدانه.

60)ئاو پاکی کرده ده ستیا.

61)ئاو ته وبه ی کرده سه ریا.

62)ئاو حه وزه که سه رده.

 63)ئاو ئه کاته بێژینگا.

64)ئاوئه زایته ده می.

65)ئاوله ئاسیاو که فت.

66) ئاولیڵ ئه کا و ماسی  ئه گرێ.

 67) ئاولیڵ مه که.

68)ئاو له سه ری ده رچووگه.

69)ئاو له ده ستی ناتکه.

70)ئاو له سیکیا خه مه ره ناکا.

71)ئاوله دنگا ئه کوتێ.

 72)ئاوله جێگه یه کا بمێنی ئه گه نی.

72)ئاو که وته ده س شمر.

73)ئاو کرا به مل ئاگرا.

74)ئاو شۆن خۆی گوم ناکا.

75)ئاورێگه ی خۆی ئه کاته وه .

76) ئاوی زۆرئاوی که م ده با.

77)ئامیان حه وت قازانێ .

78)ئاگرکه کووژایه وه.

79)ئاگرنه که فێته کادانه کۆنه.

80)ئاو بتبا،له پردی نامه رد مه په ره وه.

81)ئافه رین له شێرت .

82)ئه قڵ تاجی زێرینه له سه ری هه موو که س نیه.

83)ئاقڵی که سک و سووری په یدا کردوه.

84)ئافره ت ته رازووی ژیانه.

85)ئافره ت ئاواتی پیاوه.

86)ئافره تی شه رمن شارێک دێنێ ،پیاوی شه رمن بزنێک.

87)ئافره ت وماڵیان گوتووه.

88)ئافره ت له پراسووی چه پ دروست کراوه،بته وێ راستی که یته وه      ده شکێ.

89)ئافره تی چاک قه  ڵایه کی گرینگه.

90)ئاکارت وه ک مشاربێ باشه،هه م بۆلای خۆته،هه م بۆئه و لاشه.

91)ئاغاو نۆکه ران لێک راست بوونه وه قوربان قوربان له بیر چوونه وه.

92)ئاغا رۆخوا شوکر.

نویسنده : hewram-vian

مشاهده همه نوشته ها

نوشته های مرتبط

ارسال یک پاسخ

نام * تارنما

پیوند به بیرون

Untitled 1

وبلاگ زانا سعیدزاده

وبلاگ خامه شکاو